Guide om fukt- och vattenskador

Fukt- och vattenskador

Varje år inträffar mellan 70-000 och 100.000 vattenskador vilket motsvarar ca 3% av alla hushåll - detta innebär att varje person i snitt drabbas två till tre gånger i sitt liv av en fukt- eller vattenskada. Fukt- och vattenskador resulterar i stora ekonomiska skador, inte bara för försäkringsbolag utan även samhället och framfrallt de drabbade, i fuktrelaterade sjukdomar som allergier, astma och eksem, i psykiska besvär och även i en negativa miljöpåverkan. Med detta i åtanke bör varje hushåll säkerställa att ha den bästa möjliga skyddet mot fukt- och vattenskador. I denna guide om fukt- och vattenskador ger vi en öberblick över var och hur fukt- och vattenskador uppstår, vilka konsekvenser skadorna kan resultera i och hur man bör förebygga sig.

 

Innehåll

 

Rekommenderade produkter

Upptäck hela vårt sortiment för att förebygga fukt- och vattenskador.

Informationsfilm om fukt- och vattenskador (i kök)

 

Var och hur uppstår en fukt- eller vattenskada

Fukt- och vattenskador börjar nästan alltid med några få vattendroppar. Sådana smygläckage är mycket svåra att upptäcka i tid, eftersom vattnet snabbt sugs upp av byggnadsmaterial och inredning. Skadan upptäcks först när konstruktionen är mättad. Smygläckaget kan också vara en första varning innan t ex ett rör eller en koppling brister och dränker bostaden. Vattenskador leder nästan alltid till stora ekonomiska kostnader, allvarliga hälsokonsekvenser och praktiska besvär under lång tid i samband med saneringen. 

Vattenskador i kök

34% av alla inrapporterade vattenskador har uppstått i köket.

 • Det är framförallt trasiga diskmaskiner och anslutningar som orsakar skadorna. 
 • Frysskåp kan avge läckagevatten vid avfrostning och strömavbrott.
 • Kylskåp avger kondens, som orsakar många fukt- och mögelskador under och bakom skåpet.

Hela 19% av den totala andelen vattenskador orsakades av läckage från installerad utrustning och dess anslutningar. Detta innefattar disk- och tvättmaskiner, varmvattenberedare, kyl/frys, ismaskiner och akvarier.

Dessa fukt- och vattenskador är mycket svåra att upptäcka i tid utan att dra fram skåpet. Genom att ställa skåpet på ett underlägg, som tål tyngden av en fullpackad kyl/frys, avdunstar små vattenmängder på underlägget, medan större läckage leds fram så du kan upptäcka dem. 

 

Risker med fukt- eller vattenskador

En fukt- eller vattenskada är ingen bagatell på grund av de stora konsekvenserna:

 • Hälsokonsekvenser - En oupptäckt vattenläckage leder förr eller senare alltid till mögelbildning där framförallt svartmögel är farlig och kan orsaka allvarliga och livslånga hälsoproblem såsom astma, allergier och eksem. Problemet är mycket omfattande eftersom ca 36% av alla bostäder har fukt- eller mögeskador. 
 • Ekonomiska kostnader - En upptäckt fukt- eller vattenskada som ska åtgärdas är en dyr affär. I Sverige orsakar fukt- och vattenskador ekonomiska skador på mellan 5 - 10 miljarder kronor per år eller 100 - 200 miljoner kronor per vecka. Även om fukt- eller vattenskadan täcks av försäkringen, brukar försäkringstagaren få betala en självrisk och stå för åldersavdrag på inredningen. I snitt står en försäkringstagare för ca en tredjedel av skadan själv, vilket i de flesta fall handlar om tiotusentals kronor eller ännu mer. Det är de flesta drabbade inte medvetna om och innebär ytterligare en otrevlig överraskning. 
 • Praktiska konsekvenser - En vattenskador innebär i regel att man blir utan kök eller badrum i flera månader, och i många fall tvingas man till och med evakuera sin bostad under en längre tid. 
 • Psykiska besvär - Många drabbade utvecklar psykiska besvär på grund av de ekonomiska, hälsorelaterade och praktiska konsekvenserna av en fukt- eller vattenskador.
 • Miljöpåverkan - Vattenskador påverkar miljön på grund av allt material som måste rivas och slängas.

 

Skydd mot fukt- och vattenskador

Även om en del av ansvaret för att förebygga fukt- och vattenskador ligger hos byggbolag och hantverkare som bygger, installerar och renoverar kök, badrum och tvättstugor ligger ett stort ansvar hos ägaren eller hyresgästen. Och oavsett är det alltid den boende som drabbas mest av konsekvenserna av en fukt- eller vattenskada, både ekonomiskt, praktiskt och ur hälsosynpunkt. Att förebygga fukt- och vattenskador innebär en mycket liten investeringar i jämförelse till de enorma skadorna som kan uppstå. För att minimera riskerna rekommenderar vi alltid att man installera både passiva och aktiva skydd enligt nedan:

 

Passiva skydd mot fukt- och vattenskador

 • Maskinunderlägg leder fram vatten under maskiner (diskmaskiner, tvättmaskiner, kyl, frys, vinkyl mm) så eventuell kondens eller läckage blir synlig och kan åtgärdas.
 • Bänkinsatser monteras på botten i bänkskåpet under diskbänken. Insatsen samlar upp och leder fram vattnet så att det är möjligt att upptäcka vattnet och åtgärda läckaget. 
 • Golvskydd placeras direkt på golvet under köksinredningen innan nytt kök monteras för att skydda den dolda golvytan. Eventuellt vattenläckage leds fram genom utloppet vid sockeln för att bli synligt.
 • Översvämningsskydd förhindrar att vatten tränger upp från en golvbrunn.
 • Tätningar tätar till exempel rör- eller slang genomföringar så att vatten inte kan rinna ner längs röret eller slangen utan istället kan fångas upp och/eller ledas fram.

 

Aktiva skydd mot fukt- och vattenskador

 • Vattenlarm (vattenvarnare) är fristående enheter som larmar när de upptäcker fukt eller vatten.
 • Vattendetektorer fungerar som vattenvarnare men ingår i ett större system, till exempel ett larmsystem eller ett smart hemsäkerhetssystem och innebär att man kan få larmmeddelanden till sin mobil via en app eller SMS även om man inte är på plats.
 • Läckagebrytare består av en motordriven ventil som monteras på vattenledningen till en enskild maskin, till exempel en diskmaskin eller en tvättmaskin, samt en eller flera vattendetektorer som placeras under maskinen. Om en vattendetektor kommer i kontakt med fukt eller vatten (vid läckage) stängs vattenledningen till maskinen av. Många läckagebrytare slår samtidigt av strömmen till maskinen. Läckagebrytare kan också styras via externa system, till exempel larmsystem eller smarta hemsäkerhetssystem.
 • Vattenfelsbrytare består av en motordriven ventil som monteras på den inkommande huvudvattenledningen samt en eller flera vattendetektorer som placeras på de områden som ska övervakas, till exempel under diskbänksskåpet, under diskmaskinen eller under tvättmaskinen. Om en vattendetektor kommer i kontakt med fukt eller vatten (vid läckage) skickas en signal till ventilen som stänger av den inkommande vattenledningen. Vattenfelsbryrtare är dessutom utrustade med tryck- och flödesmätare som kan upptäcka alla typer av läckage, även smygläckage. Vattenfelsbrytare kan även styras via vissa externa system, till exempel larmsystem eller smarta hemsäkerhetssystem.
 • Vattenbrytare består av en motordriven ventil som monteras på en vattenledning, till exempel till en toalett eller ett handfat, samt en styrenhet som kan anslutas till en exterm kontakt eller en rörelsedetektor och därigenom styra ventilen. 

 

Tips till badrum och kök

Förebygga fukt- och vattenskador i badrum 

I badrum kan vattenskador och fuktskador först och främst förebyggas när du renoverar eller bygger om. Därför är det väldigt viktigt att välja en hantverkare som är godkänd via BKR eller GVK, följer Säkra Vatten och har goda referenser. Säkerställ även att entreprenören har en ansvarförsäkring och att du får ett kvalitetsdokument efter utfört arbete.

 

Förebygg fukt- och vattenskador i kök

I kök bör du följa riktlininjer för Vattensäkert kök, vilket innebär att man ska ha underlägg under kyl, frys, diskmaskin och diskbänken.

 

Förebygg fukt- och vattenskador i hela bostaden

Om du stänger av inkommande vatten när du lämnar bostaden elimineras risken för vattenskador helt, vilket rekommenderas om du är bortrest under en längre period. Där finns även så kallade vattenlås, som kan stänga av inkommande vatten automatiskt varje gång man lämnar bostaden, antingen manuellt med en liten knapp vid ytterdörren eller heltautomatiskt genom att koppla vattenlåset till larmet.

I många fel är trasiga vitvaror som tvättmaskiner och diskmaskiner som orsaker läckaget, därför är det viktigt att kontrollera sina vitvaror regelbundet. Gamla plastslangar kan bli spröda och få sprickor. Vid behov bör gamla vitvaror bytas ut. Dessutom rekommenderas att vitvaror är utrustade med en så kallade Aquastop-funktion, som automatiskt stänger av inkommande vattnet till maskinen när ett läckage uppstår.

 

Regelverk för att förebygga fukt- och vattenskador

Det är ett omfattande regelverk bestående av följande lagar, regler, standarder, anvisningar och villkor som ska hjälpa till att undvika fukt- och vattenskador. För slutkonsumenter är framförallt Boverkets ByggRegler, Branschregler samt Försäkringsvillkor relevanta.

 • Sveriges rikes lag
 • Plan- och bygglagen, PBL
 • Arbetsmiljölagen, AML
 • Konsumenttjänstlagen, KTjL
 • Boverkets byggregler, BBR 
 • Standarder och avtal
 • Branschregler
 • Monteringsanvisningar
 • Försäkringsvillkor

 

Boverkets ByggRegler (BBR)

Boverket vill med sina regler och råd minska antalet fukt-, mögel- och vattenskador. BBR - Boverkets ByggRegler - är ett omfattande regelverk som bl a innehåller krav på skadeförebyggande åtgärder i den vanliga köksmiljön. "Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor skall utlopp från dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir synligt." (BBR 6:5334) och ..."Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt skall vara vattentäta." (BBR 6:5331) är exempel på tvingande byggregler. I BBR ger man också allmänna råd, till exempel: "Under en diskmaskin, diskbänk, kyl, frys och ismaskin eller dylikt bör det finnas ett tätt ytskikt,... (BBR 6:5334) Dessa råd är inte tvingande, men får konsekvenser för ditt försäkringsskydd.

 

Branschreglerna

Säker Vatteninstallation: ”Helst bör det vara vattentätt underlag under både diskbänk och diskmaskin.” 

 

Försäkringsvillkor

De flesta försäkringar innehåller aktsamhetskrav som innebär att försäkringstagaren är skyldig att skydda sin egendom på bästa sätt. I praktiken innebär detta att förebygga skada genom att följa Boverkets regler och råd. För att du ska få ut ersättning för förlorad egendom från ditt försäkringsbolag när olyckan är framme, är det viktigt att du följt de krav och villkor som regleras i ditt försäkringsavtal. Om dessa krav inte är uppfyllda, riskerar du att bli utan ersättning. Ovetskap om villkoren är ingen ursäkt. Därför är det extremt viktigt att du är påläst om vad som gäller just din försäkring.

 

Krav från försäkringsbolag

Aktsamhetskrav vid vattenskador

De olika försäkringsbolagen har olika sätt att fördela skadekostnaderna mellan bolaget och försäkringstagaren. Det så kallade aktsamhetskravet avgör hur mycket kunden tvingas betala själv. Man kommer undan med den självrisk man valt, om man skyddar sin egendom enligt gällande regler och följer bolagets skadeförebyggande råd och anvisningar. Den "oaktsamme" drabbas däremot av betydligt högre kostnader. Det är en mycket god idé att ta reda på vad som gäller för att din egen försäkring ska ge full ersättning. Man måste betala en del av kostnaderna för den nya inredningen, om den vattenskadade inredningen är några år gammal. Huvudregel: Ju äldre inredning, desto mer får man betala själv.

 

Källor: Vattenskadorundersökning 2018, Tollco