Guide om säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar

Det finns flera egenskaper som skiljer olika typer och tillverkare av säkerhetsdörrar åt, någrra av de viktigaste är:

 

Rekommenderade säkerhetsdörrar

Upptäck hela vårt sortiment av säkerhetsdörrar och branddörrar.

Klassning av inbrottsskydd för dörrar och fönster

Enligt det europeiska klassningssystemet i SS-EN 1627 indelas dörrar och fönster efter sin skyddsförmåga i 6 olika klasser ("Resistance class" med förkortning "RC"), där 1 är den lägsta och 6 den högsta klassen. För varje klass finns en vägledning om vilken typ av inkräktare klassen svarar mot, se tabellen nedan. Kraven för respektive klass gäller dörrarnas eller fönstrens förmåga att motstå ett angrepp med de verktyg en viss typ av inkräktare eller inbrottstjuv kan förväntas ha tillgång till. Testmetoder som svarar mot klasserna i SS-EN 1627 finns i SS-EN 1628, SS-EN 1629 och SS-EN 1630.

Klass

Vägledning för val av inbrottsskyddsklass enligt SS-EN 1627 (förväntad inbrottsmetod)

RC 1

Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom fönster, dörr eller jalusi genom åverkan utan verktyg (sparka, riva, bända).

RC 2

Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom genom enkel åverkan. Angrepp med mindre verktyg som skruvmejslar (365 mm), hammare (145 g), kilar etc. Total testtid* 15 minuter varav effektiv angreppstid 3 minuter.

RC 3

Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom genom kraftigare åverkan. Angrepp med flera skruvmejslar och kofot (710 mm) utöver verktygen enligt RC2. Total testtid 20 minuter varav effektiv angreppstid 5 minuter.

RC 4

Inkräktare förväntas ha viss erfarenhet av inbrott och är beredd att ta större risk och mer tid på sig. Utöver verktygen enligt RC 3 har hen även tillgång till såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borrmaskin. Total testtid 30 minuter varav effektiv angreppstid 10 minuter.

RC 5

Inkräktare förväntas vara en erfaren inbrottstjuv och utöver verktygen enligt RC 4 har hen även tillgång till en omfattande uppsättning hand- och maskindrivna verktyg inklusive en vinkelslip med en skiva med 125 mm diameter, tigersåg och/eller en borrmaskin med hårdmetallborr. Total testtid 40 minuter varav effektiv angreppstid 15 minuter.

RC 6

Lika RC 5 men inkräktaren är utrustad med vinkelslip med skiva med 230 mm diameter.

Den vanligast klassningen för säkerhetsdörrar är klass 3.

  

Klassning av brandskydd för dörrar

Brandmotståndet hos dörrar klassas i nedanstående brandtekniska klasser eller kombinationer av dessa. De olika klasserna specificerar olika typer av funktionskrav. Normalt ges i klassbeteckningen även en siffra vilken visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda vid en standardiserad provning. Exempel på klassning är EI 30 vilket betyder att konstruktionen är brandtät (E) och isolerande (I) under 30 minuter.

Klass

 

Beskrivning

E

Integritet (täthet)

Integriteten E är förmågan hos ett byggnadselementet, med en separerande funktion, att motstå brand på en sida utan att branden sprider sig till den oexponerade sidan genom läckage av lågor eller heta gaser. Vid bedömning av elementets integritet ser man på följande parametrar: sprickor eller öppningar över en viss dimension, antändning av en bomullstuss och ihållande lågor på den av brand oexponerade sidan.

I

Isolering

Isolering I innebär att ett byggnadselement vid brand på ena sidan bibehålla temperaturen på den oexponderade sidan under en viss nivå. Generellt ser man dels på maximal temperaturstegring i någon enskild punkt som inte får vara högre än 180 Kelvin (K), samt en medeltemperaturstegring på vissa punkter som inte får vara högre än 140 K.

A

Alternativ till EI

I Sverige finns för ståldörrar även en klass A, som motsvarar kravet EI. Klassningen A anger att branddörren enbart innehåller obrännbara material och att branddörren är då både isolerande och tät. I BBR 21 (5:2311 andra stycket) anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass.

R

Bärförmåga

 

W  

Strålning

 

M

Mekaniskt motstånd

 

C

Självstängning

 

S

Röktäthet

 

K

Brandskydd (tändskyddande beklädnad)

 

 

Klassning av brandgastätning

Reglerna i BBR utgår från brandgastäthetsklasserna Sa och Sm enligt SS-EN 13501-2. Båda klasserna föreskrivs för att rädda liv. Var dörren ska monteras är avgörande för vilken klass du ska välja. Sa och Sm är ett mått på hur tät dörren är vid olika temperatur- och tryckförhållanden.

Brandgastätheten S är dörrens förmåga att reducera brandgas- och rökläckage från en sida av dörren till den andra. Beteckningarna a och m syftar på kall respektive varm gas. Om dörren uppfyller klass Sm klarar den även kraven för klass Sa. Dörrar med klass Sa har genomgått tester vid röktemperaturen 20°C och tryckskillnad på 25 Pa. Maximalt tillåtet läckage för Sa är ca 15 m3/h för enkeldörrar och 24 m3/h för pardörrar. Klass Sm har testats vid 200°C och tryckskillnaden 50 Pa. Den tillåtna läckagenivån är 20 m3/h för enkeldörrar och 30 m3/h för pardörrar.

 

Ljudisolering av dörrar

En säkerhetsdörr isolerar även mot ljud eller oljud och måttet på denna ljudisolering anges i Decibel (dB). Decibel är ett mått som beskriver en effektförändring, och används ofta för att beskriva just en förändring av ljudnivån (ljudförstärkning eller ljudreduktion). Decibel-skalan är logaritmisk på så sätt att en ökning med 10 dB (1 Bell) innebär en tiodubbling av effekten.

 • 0 dB innebär att värdet motsvarar referensnivån (ingen förändring)
 • 10 dB innebär att effekten är 10 gånger högre än referensnivån
 • 20 dB innebär att effekten är 100 gånger högre än referensnivån
 • 30 dB innebär att effekten är 1000 gånger högre än referensnivån
 • osv

Omvänt så betyder

 • −10 dB att effekten är en tiondel av referensnivån
 • −20 dB att effekten är en hundradel av referensnivån
 • −30 dB att effekten är en tusendel av referensnivån
 • osv

I praktiken innebär ljudreduktioner mellan 25 och 50 dB följande effekter:

 • - 25 dB: Samtal vid normal nivå kan höras och förstås.
 • - 30 dB: Samtal vid normal nivå hörs bara svagt men kan avlyssnas.
 • - 35 dB: Samtal vid normal nivå kan inte förstås, men kan avlyssnas till viss del vid förhöjd ljudnivå.
 • - 40 dB: Samtal kan inte avlyssnas men rop och skrik hörs svagt.
 • - 45 dB: Samtal kan inte avlyssnas och rop och skrik hörs inte.
 • - 50 dB: Samtal, rop och skrik uppfattas ej av det mänskliga örat.

 

Dörrlås

Hur väl en säkerhetsdörr står emot ett inbrottsförsök, beror lika mycket på dörrens lås som på dörrens konstruktion. Och om hela dörrenheten ska vara godkänd, måste naturligtvis även låsenheten vara godkänd. Säkerhetsdörrar är utrustade med minst ett, dock helst två, dörrlår. Följande låstyper är vanliga:

 • Cylinderlås med rak regel, tex ASSA 8765
 • Cylinderlås med hakregel, till exempel ASSA 410
 • Elektromekaniska lås, till exempel Yale Doorman
 • Flerpunktslås, som består av flera kolvar likt ett kassaskåpslås, till exempel Mottura 52783

Därutöver är säkerhetsdörrar utrustade med ett antal bakkantssäkringar, för att förhindra att dörren bryts upp och lyfts ur gångjärnen.

 

Utseende

Oavsett design eller tidsepok kan utseende på lägenhetsdörren återskapas. Säkerhetsdörrens utseende utformas på ett av följande sätt (observera att detta gäller i regel endast dörrens utsida, insidan är i regel vit).

 • Trälaminat - Det enklaste sättet är att förse ståldörren med ett trälaminat, som finns i nästan samtliga träslag. De vanligaste träslagär Mahogny, Ek & Teak.
 • Träpanel - Pålimmade lister och plattor i trä används för att utforma dörren exakt enligt utformningen på den gamla trädörren med speglar. Dörren målas eller åldermålas på plats enligt Natural Colour System (NCS).
 • Lack -  En säkerhetsdörr kan också lackas.

 

Montage

Montaget / installationen av en ny säkerhetsdörr är förhållandevis enkelt och tar inte längre än en halv dag (med undantag för eventuella specialanpassningar på plats, se punkt 5). Montaget omfattar följande steg:

 1. Den gamla dörren demonteras. I regel tas även den gamla karmen bort, framförallt för att kunna få en säkrare slutprodukt, men även för att kunna behålla full bredd och höjd i dörröppningen och slutgiltigen för en snyggare finish.
 2. Den nya säkerhetsdörren lyfts på plats, vägs av och fästs med betongskruv. Glipan mellan karm och vägg drevas eller tätas med brandsäkert fogskum.
 3. Låsbehör, brevinkast och eventuell träimitation monteras. Ska dörren ha panel monteras endast tillfälliga låsbeslag och brevinkast ersätts med en tillfällig brevlåda.
 4. Invändiga omfattningar monteras.
 5. Specialanpassningar, som exempelvis speglar och platsmålning. I detta fall monteras korrekta låsbeslag samt brevinkast sist på din nya säkerhetsdörr.

 

Källor: Wikipedia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Prodoor, Proloc