Föreningens ansvar för säkerheten i en bostadsrättsförening

 

Bostadsrättsföreningens styrelse har ett stort ansvar att förebygga skador. Att allt inte regleras i detalj av regler och lagar betyder inte att styrelsen kan ifrånsäga sig ansvaret. Den gyllene regeln lyder därför: Fastighetsägaren (läs bostadsrättsföreningen) ska med fantasi och förutseende förebygga faror.

När det gäller exempelvis brandsäkerhet, lekplatssäkerhet och hissäkerhet är de flesta aspekter reglerade i minsta detalj. Men fastighetsägaransvaret sträcker sig längre än så. Som fastighetsägare är man skyldig att ha en omfattande egenkontroll. Det är en ansvarsform som mer kommit till uttryck i rättsfall än i lagtext. Trots ett omfattande säkerhetsarbete så kan olyckor ske. Kan då styrelse visa på att man följt väl upparbetade rutiner och gjort vad som kan anses rimligt för att förebygga, kommer man sannolikt att gå fri i en skadeståndsprocess.

Innehåll:

 

Brandskydd och utrymning

Ansvaret för brandskyddet ligger både på föreningen och den enskilde medlemmen och beskrivs i Lagen om skydd mot olyckor kap. 2:1-3§. Lagen uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp mellan föreningen. Men initiativet till att reda ut vem som ansvarar för de olika delarna i brandskyddet tas lämpligen av styrelsen.

I november 2001 beslutade Räddningsverket att fastighetsägare ska förse varje bostad med brandvarnare. Det är dock ingen lag utan verkets tolkning av lagens bestämmelse om fastighetsägares ansvar att förebygga brandskador. Hur kravet sedan verkställs och finansieras är upp till styrelsen. Det är sedan den boendes ansvar att kontrollera att till exempel batteriet i brandvarnaren fungerar.

Men fastna inte i paragraferna – detta är alldeles för viktigt. Se till att alla i din förening har fungerande brandvarnare och se till att det finns rutiner för att dessa fungerar. Ett storpack batterier är en billig livförsäkring! Utöver brandvarnare bör varje lägenhet utrustas med brandsläckare och brandfilt.

Styrelsen har också en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt. Detta finns beskrivet i Räddningsverkets allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete. Goda råd för hur man skyddar sin fastighet mot brand finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps broschyr Brandsäkerhet i flerbostadshus.

Upptäck vårt sortiment av produkter inom brandskydd och utrymning.

 

Fukt -och vattenskador

Fukt- och vattensskador belastar landets bostadsrättsföreningars budgetar hårt. Ofta helt i onödan. Eftersom en vattenskada ofta drabbar fler än bara en lägenhetsinnehavare och i de flesta fall på endera viset kommer att belasta föreningens ekonomi, bör styrelsen aktivt arbeta för att de boende avhjälper fel och brister samt kompletterar med moderna vattenskyddsprodukter. Se till att ha ett bra förebyggande arbete.

 • Föreningen svarar för det yttre underhållet.
 • Bostadsrättsägaren svarar för det inre underhållet, i princip allt som kan avlägsnas utan att själva byggnades konstruktion påverkas. Bostadsrättsägaren är inte ansvarig för följdskador i andra lägenheter eller i fastighetens övriga utrymmen, såvida denne inte är vållande till skadorna.
 • Undantag för skador inne i lägenhet: medlem ansvarar inte för skador på stamledning och reparationer på grund av vattenledningsskada.

Läs mer om den ibland så snåriga ansvarsfördelningen:

 • Checklista vattenskador - Checklista som hjälper dig i jakten på bristerna
 • Vattenskador - förebygg vattenskador (öppnas i nytt fönster) - En utmärkt grafik som överskådligt visar var riskerna finns. Skriv ut och sätt upp i entrén. Använd den gärna i det egna medlemsbladet eller på er hemsida.

Upptäck vårt sortiment av produkter för att undvika fukt- och vattenskador.

 

Inbrottsskydd

Ansvaret för gemensamma utrymmen som trapphus och entré ligger hos föreningen i form av fastighetsägare, som även ansvarar för fastighetens skalskydd.

 • En bra utomhusbelysning motverkar inbrott och vandalisering.
 • Källarfönster bör förses med galler av metall eller liknande skydd.
 • Entrédörrar ska vara stabila och väl underhållna.
 • Dörrar till källare, vindar, tvättstugor, förråd och andra gemensamma utrymmen bör vara självlåsande och försedda med brytskydd.
 • Säkerhetsdörrar till lägenheterna ger ett bra skydd, se efter i stadgarna vem som ansvarar för underhåll av dörrar. Ibland krävs medlemmarnas godkännande vid gemensam installation.
 • Se till att välja ett bra låssystem redan från början.
 • Glöm inte att lås behöver underhållas. Även porttelefoner, kortläsare, elslutbleck och stängningsautomatik kräver regelbunden service. Läs mer i vår guide om låsunderhåll.
 • Kommer nycklar på drift spelar det ingen roll hur bra dörrarna är. Se över er nyckelhantering och förvara nycklar till fastigheten alltid i ett godkänt nyckelskåp.

 

Snö- och issäkerhet

Enligt ordningslagen (1993:1617) kap. 3:3 § är fastighetsägaren skyldig att skotta tak och rännor och att med hjälp av skyltar varna förbipasserande för rasrisken. Även snö och is på trottoaren och gårdsplanen är fastighetsägarens ansvar.

Upptäck vårt sortiment av varningsskyltar.

 

HLR / Hjärtstartare

Plötsligt hjärtstopp är den vanligaste dödsorsaken utanför sjukhus och en hjärtstartare är det enda som kan rädda en person som har drabbats. Därför investerar fler och fler bostadsrättsföreningar i en egen hjärtstartare.

Upptäck vårt sortiment av hjärtstartare.

 

Mer information

Mer information

Vill du lära dig mer om bostadsrättsföreningar och säkerhet.