Föreningens ansvar för säkerheten i en bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningens styrelse har ett stort ansvar att förebygga skador. Att allt inte regleras i detalj av regler och lagar betyder inte att styrelsen kan ifrånsäga sig ansvaret. Den gyllene regeln lyder därför: Fastighetsägaren (läs bostadsrättsföreningen) ska med fantasi och förutseende förebygga faror.

När det gäller exempelvis brandsäkerhet, lekplatssäkerhet och hissäkerhet är de flesta aspekter reglerade i minsta detalj. Men fastighetsägaransvaret sträcker sig längre än så. Som fastighetsägare är man skyldig att ha en omfattande egenkontroll. Det är en ansvarsform som mer kommit till uttryck i rättsfall än i lagtext. Trots ett omfattande säkerhetsarbete så kan olyckor ske. Kan då styrelse visa på att man följt väl upparbetade rutiner och gjort vad som kan anses rimligt för att förebygga, kommer man sannolikt att gå fri i en skadeståndsprocess.

 

Inbrottsskydd

Ansvaret för gemensamma utrymmen som trapphus och entré ligger hos föreningen i form av fastighetsägare, som även ansvarar för fastighetens skalskydd.

 • En bra utomhusbelysning motverkar inbrott och vandalisering.
 • Källarfönster bör förses öppningsbara galler av metall eller liknande skydd.
 • Entrédörrar ska vara stabila och väl underhållna.
 • Dörrar till källare, vindar, tvättstugor, förråd och andra gemensamma utrymmen bör vara självlåsande. Och försedda med brytskydd.
 • Säkerhetsdörrar till lägenheterna ger ett bra skydd, se efter i stadgarna vem som ansvarar för underhåll av dörrar. Ibland krävs medlemmarnas godkännande vid gemensam installation.
 • Se till att välja ett bra låssystem redan från början.
 • Glöm inte att lås behöver underhållas. Även porttelefoner, kortläsare, elslutbleck och stängningsautomatik kräver regelbunden service.
 • Kommer nycklar på drift spelar det ingen roll hur bra dörrarna är. Se över er nyckelhantering. Förvara nycklar till fastigheten i ett godkänt nyckelskåp.

 

Brandskydd

Ansvaret för brandskyddet ligger både på föreningen och den enskilde medlemmen och beskrivs i Lagen om skydd mot olyckor kap. 2:1-3§. Lagen uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp mellan föreningen. Men initiativet till att reda ut vem som ansvarar för de olika delarna i brandskyddet tas lämpligen av styrelsen.

I november 2001 beslutade Räddningsverket att fastighetsägare ska förse varje bostad med brandvarnare. Det är dock ingen lag utan verkets tolkning av lagens bestämmelse om fastighetsägares ansvar att förebygga brandskador. Hur kravet sedan verkställs och finansieras är upp till styrelsen. Det är sedan den boendes ansvar att kontrollera att till exempel batteriet i brandvarnaren fungerar.

Men fastna inte i paragraferna – detta är alldeles för viktigt. Se till att alla i din förening har fungerande brandvarnare och se till att det finns rutiner för att dessa fungerar. Ett storpack batterier är en billig livförsäkring! Utöver brandvarnare bör varje lägenhet utrustas med brandsläckare och brandfilt.

Styrelsen har också en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt. Detta finns beskrivet i Räddningsverkets allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete. Goda råd för hur man skyddar sin fastighet mot brand finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps folder ”Brandsäkerhet i flerbostadshus”(ladda ner PDF).

 

Vattenskador

Vattensskador belastar landets bostadsrättsföreningars budget hårt. Ofta helt i onödan. Eftersom en vattenskada ofta drabbar fler än bara en lägenhetsinnehavare, och i de flesta fall på endera viset kommer att belasta föreningens ekonomi, bör styrelsen aktivt arbeta för att de boende avhjälper fel och brister samt kompletterar med moderna vattenskyddsprodukter. Se till att ha ett bra förebyggande arbete.

 • Föreningen svarar för det yttre underhållet.
 • Medlem svarar för det inre underhållet, i princip allt som kan avlägsnas utan att själva byggnades konstruktion påverkas.
 • Undantag för skador inne i lägenhet: medlem ansvarar inte för skador på stamledning och reparationer på grund av vattenledningsskada.
 • Bostadsrättsägaren är inte ansvarig för följdskador i andra lägenheter eller i fastighetens övriga utrymmen, såvida denne inte är vållande till skadorna.

 

Läs mer om den ibland så snåriga ansvarsfördelningen:

 • Checklista vattenskador - Checklista som hjälper dig i jakten på bristerna
 • Vattenskador - Guiden förebygg vattenskador (öppnas i nytt fönster) - En utmärkt grafik som överskådligt visar var riskerna finns. Skriv ut och sätt upp i entrén. Använd den gärna i det egna medlemsbladet eller på er hemsida.

 

Snö och is

Enligt ordningslagen (1993:1617) kap. 3:3 § är fastighetsägaren skyldig att skotta tak och rännor och att med hjälp av skyltar varna förbipasserande för rasrisken. Även snö och is på trottoaren och gårdsplanen är fastighetsägarens ansvar.

Upptäck vårt sortiment av varningsskyltar.